Henvålens naturreservat ligger på en fjällplatå. Platån sträcker sig från Helagsfjällen och cirka fem mil åt sydost. Reservatet omfattar bland annat fjällområdena Henvålen, Lövkläppen och Graftruet.

Särvfjället är högst med sina 1 170 meter. Längst upp täcks fjällen av vindpinade rishedar som övergår i björkskog. Längre ner på fjällsluttningarna finns granskog med mycket lav.

Hus från 1700-talet
Inom reservatet finns två äldre och numera övergivna bosättningar. De heter Löv­kläppen och Henvålen. Båda är gårdar, kallas ibland hemman, från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.

Lövkläppen är särskilt värdefullt historiskt och kulturellt. Gården har därför förklarats som riksintresse för kulturmiljövården. Det betyder att den på lång sikt ska skyddas mot alla åtgärder som kan skada eller förstöra den.

Visa alltid hänsyn i naturen
I den västra halvan av reservatet får renskötsel bedrivas året runt och sameby­medlemmarna har rätt till jakt och fiske. Hela reservatet nyttjas av Handölsdalens, Mittådalens och Tåssåsens samebyar. Visa hänsyn mot dem som har naturen som sin arbetsplats och håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

De båda myrområdena Aloppkölen och Käringsjökölen är särskilt värdefulla. De har fått högsta skyddsklass av Naturvårdsverket.

Hitta hit:
Reservatet ligger öster om Flatruet. I Torsborg, längs vägen mellan Börtnan och Storsjö, sväng söderut mellan sjöarna Flåsjön och Ytter-Grucken och sedan direkt vänster. Efter en mil tar man höger mot Henvålen.

(text: Länsstyrelsen Jämtland)