Välkommen till ett urskogsområde med många samiska arv. Här finns både riktigt gammal skog och kåtaplatser efter samer som bott här.

Reservatet ligger i dag nära en modern fritidsby. Men här har funnits människor sedan lång tid. I reservatet finns spår, kallas ibland kulturlämningar, efter samiska hus.

Det finns också rester efter ett så kallat sameviste. Det är en bo­plats eller en läger­plats som användes av samer.

Gammal skog

I den glesa tallskogen på nordsluttningen, har granarna trängt sig in bland flera hundra år gamla tallar. Det kan vara så att de ganska unga granarna är de allra första som växer här.

Döda tallar och granar hittar man spridda över hela sluttningen. Där trivs fåglar och insekter. Speciella svampar, som lever på träd, hjälper till med att bryta ner de döda träden.

Spår efter jordbruk

Norr om sjön Nedre Skärvagen och Skärvagsån har det funnits en fäbod som varit i drift fram till början av 1900-talet.

Nordväst om reservatet finns en lång sträcka med fångstgropar.

Föreskrifter

Välkommen till Skärvagsdalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Hitta hit

  • Från Ljungdalen kör du sydväst mot Skärkdalen i cirka 7,5 kilometer. I Skärkdalen svänger du höger och kör 800 meter innan du tar höger och kör ytterligare 1,5 kilometer fram till naturreservatet.

Text från Länsstyrelsen Jämtlands hemsida