Skogen vid Björnhåberget har brandhärjats flera gånger och vissa av tallarna har klarat sig genom flera bränder. Både levande och döda stammar är viktiga som hem för olika växter, svampar och djur.

Naturreservatet består av två höjder med brandpräglad tallskog. I höjdlägena finns karg hällmarksskog som växer på urberg. Längre ner är skogen frodigare och mer artrik. Den äldsta och mest skyddsvärda skogen finns vid Björnhåberget och Dåsbergets östsluttningar. Här är träden 200 år eller äldre.

Du kan hitta många brandspår i den här skogen. Kolade stubbar och gamla, döda träd som ligger på marken, så kallade lågor. På levande tallar kan du hitta brandskador där barken fallit av. De kallas för brandljud. Trädet försöker att laga öppningen med ny bark och kåda. Därför syns det som att skadan omgärdas av tjockare vallar av ved och bark. Enstaka tallar bär på brandljud från minst tre olika bränder. Brandskadade träd finns det gott om, medan mängden döda träd är mindre. På de liggande gamla tallstammarna växer sällsynta vedsvampar och lavar.

Föreskrifter

Välkommen till Björnhåberget.

Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motordrivet fordon i terräng förutom på befintliga skoterleder

Hitta hit

  • Från Åsarna tar man vägen västerut mot Ljungdalen. Vid Rotsjön svänger man vänster och kör mot Sölvbacka strömmar. Kör 5,4 kilometer, sväng vänster strax innan Storsjöns östra spets. Efter cirka 2,4 kilometer tar man av norrut på en mindre skogsbilväg och åker denna cirka 3,2 kilometer tills man är framme vid naturreservatet.

Text från Länsstyrelsen Jämtlands hemsida